Usavršavanje iz područja mikologije u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja u Zagrebu

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U sklopu projekta ‘Prirodni bioaktivni spojevi kao izvor potencijalnih antimikrobnih tvari u suzbijanju bakterijskih i drugih gljivičnih patogena masline’ (Anti-Mikrobi-OL), doktorandica Elena Petrović, mag. ing. agr., bila je, u razdoblju od 28.09. do 01.10.2021., na usavršavanju u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu, Centru za zaštitu bilja u Zagrebu. Prisustvovala je edukaciji iz područja mikologije i laboratorijske dijagnostike koja se sastoji od korištenja molekularnih metoda u identifikaciji fitopatogenih gljiva, izolacije i identifikacije vrsta na temelju morfologije, izolacije DNA iz fitopatogenih gljiva, PCR-a, elektroforeze i pripreme produkata za sekvenciranje te praktičnog rada sa sekvencama izolata iz zbirke Laboratorija za mikologiju (pregledavanje, analiza i uređivanje sekvenci).