LABORATORIJSKO ISTRAŽIVANJE FITOPATOGENIH GLJIVA

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

U sklopu projekta Anti-Mikrobi-OL provodi se identifikacija i karakterizacija fitopatogenih  vrsta gljiva, izoliranih ih uzoraka masline prikupljenih u terenskom dijelu istraživanja. Za morfološku karakterizaciju gljiva provode se testovi sporulacije primjenom različitih hranjivih podloga i biljnog materijala, provode se mjerenja brzine rasta kolonija, te promatranje svojstava kolonije na podlozi. Za molekularnu dijagnostiku provode se analize poput lančane reakcije polimerazom (PCR), te sekvenciranje produkata reakcije i obrada dobivenih sekvenci. Postavljeno je i nekoliko testova patogenosti na lišću, plodovima i sadnicama maslina radi provjere patogenosti izolata